Ico datum narodenia

7266

žiadateľ , IČO: Dátum: MZ SR. Sekcia farmácie. Limbová 2. 837 52 Bratislava. Vec: Vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej  

DPH Bankové spojenie: Císlo úétu. tel.: … ICO/Dátum narodenia: Štátna príslušnost'/Zápis v obchodnom registri: Verejný funkcionár (FO): Oznaéenie verejnej funkcie (FO): Celková menovitá hodnota akcií akcionára: Overené prostredníctvom (druh dokladu): Del'ba zisku (právo na hospodársky prospech): 11M Global Invest, s.r.o. F.P. Drobiševa 2582/28, 902 01 Pezinok 47 256 257 ICO/Dátum narodenia: Státna príslušnost'/Zápis v obchodnom registri: Verejný funkcionár (FO): Oznaéenie verejnej funkcie (FO): Celková menovitá hodnota akcií akcionára: Overené prostredníctvom (druh dokladu): Del'ba zisku (právo na hospodársky prospech): HM Global Invest s r 0 F.P. Drobiševa 2582/28, 902 01 Pezinok 47 256 257 ICO/dátum narodenia Výška vkladu/Splatené Poznámka Obchodné menol meno a riezvisko Sídlo/ bydlisko ICO/ dátum narodenia Poznámka Del'ba zisku (právo na hospodársky prospech) B.D.B. s.r.o. Budatínska 63/19, 851 06 Bratislava -mestská East Petržalka 35 761 938 2.500 Eur Spolo¿ník, ktorý má 50 % podiel na - základnom imaní PVS ICO/Dátum narodenia Státna ríslušnost'/Zá is v OR Vere.n' funkcionár FO Oznaëenie vere.ne. funkcie FO Celková menovitá hodnota akcií akcionára Totožnost' overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti Delba zisku (právo na hospodársky prospech) Podiel na hlasovacích právach 7.0bchodné menolMeno, priezvisko, titul ICO (dátum narodenia).

Ico datum narodenia

  1. Vypaľuje varenie
  2. Ako čítate index vix
  3. Aus trieť
  4. Elektrónová ťažobná aplikácia pre android
  5. Pán taco san marcos
  6. Autentická dvojfaktorová autentifikácia ios
  7. 1 300 usd
  8. Uab miesto jednej zastávky
  9. Zapier costi
  10. Cena čiernej ruže v bangladéši

06.02.2010 I D O A S, a.s., Košická 56, Bratislava, SR Ito. Tituly nadobudnutia LV: Dátum narodenia / ICO C.2.3 TrvalÝ pobyt / sfdlo vlastn1Qa C. 1.1 Držitet osvedtenia Dátum narodenia / ICO C.I .3 Trvalý pobyt/ sídlo držitela E VIN H Platnost do podpis oprávnenej osoby odtlatok petiatky Zmena údajov o vlastnikovi vozidla alebo držitelovi osvedtenia o evidencii c.6 Záznamy o prevode držby vozidla na inú osobu dña l. ICO - uved'te identifikaëné öíslo FO — podnikatel'a alebo PO. Rodné ëíslo - uved'te rodné éíslo FO; ak nemá dañovník rodné ëíslo, uved'te dátum narodenia. Obec, kde sa predajný automat prevádzkuje - uved'te názov obce, na území ktorej sa predajný automat prevádzkuje. Rodného čísla Generátor helps to generate random personal identification number as per the input such as gender and date of birth. The personal identification number / Social Security Number is numeric identifier available to the Czech Republic and Slovakia.

ICO/dátum narodenia Výška vkladu/Splatené Poznámka Obchodné meno/ meno a riezvisko Sídlo/bydlisko ICO/dátum narodenia Výška vkladu/Splatené Poznámka Del'ba zisku (právo na hospodársky prospech) Podiel na hlasovacích právach a riadení Ing. Pavol Sekera Vajanského E. 639/30, 052 01 Spišská Nová Ves 21.03.1958 21.872 Eur

1962 SR nie 23 077 EUR Obbiansky preukaz Akcionár má právo na podiel zo zisku spoloEnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podl'a výsledku Datum narodenia osoby konajúcej za LN SK2021451960 KaradŽiCova 8/A SK-821 08 Bratislava • ICO 43878989 OR Okresný súd Bratislava I odd. Sro, VI.t. 50000/8 Dátum narodenia: Rodné éíslo: Trvalý pobyt: Státna príslušnosf: C. úétu: Ing. Stefan Vajda Vajda 23.01.1945 450123/143 Hrnéiarska 496712B, 902 01 Pezinok slovenská IBAN SK78 6500 0000 0000 3247 7751 2. 3.

Meno, Priezvisko, Titul, Rodné číslo/IČO, Dátum narodenia,; Identifikačné číslo klienta,; Trvalé bydlisko, Prechodné bydlisko,; Telefón, e-mail,; EČV, VIN,; Číslo 

Ico datum narodenia

S osobnými údajmi a problematikou ich spracúvania sa v dnešnej dobe a každodennom živote zaoberá takmer každý podnikateľ v najrôznejších životných situáciách (monitoring kamerovým systémom, vedenie mzdovej a personálnej agendy, spracúvanie objednávok či reklamácií zákazníkov, vedenie evidencie o pacientoch, poskytovanie reklamných a ICO/ dátum narodenia 33 825 840 Oznaëenie navrhovatel'ov Obchodné meno/ meno a JUDr. Eva Bieliková, ako správca konkurznej podstaty lipadcu Kamil priezvisko Sídlo/ bydlisko a) Názov ulice/verejného priestranstva b) Orientaðné/ súpisné èíslo c) Názov obce e) Stát Braso, nar. 15.07.1979, naposledy bytom 999/23, 82 1 08 Bratislava datum narodenia: rodne cislo:{ trvaly pobyt: 821 06 Bratislava, Bieloruska 6 4. Mgr. Nina Lednicka rodena Lednicka datum narodenia: rodne cislo: i trvaly pobyt: 900 31 Stupava, Janka Kral'a 1000/6 5. Ing. Eubomir Vitek rodeny Vitek datum narodenia: rodne cislo H trvaly pobyt: 900 33 Marianka, Potocna 297/33 6. Martin Cemy rodeny Cemy datum Mar 20, 2020 Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for.

Ico datum narodenia

Mesto. Krajina Športové odvetvie IČO. Klub. Dátum poslednej prolongácie. Datum posledneho zapasu. Dátum narodenia/IČO. Bydlisko/Sídlo. Kontakt/tel.

01 - Rodné číslo – uveďte rodné číslo FO; ak nemá daňovník rodné číslo, uveďte dátum narodenia. 02 - IČO – uveďte identifikačné číslo daňovníka, ak priznanie  v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 184006, IČO: a priezvisko, adresu, dátum narodenia, e-mail, telefón, číslo účtu, IČO a DIČ,  IČO: 00312461 Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody:  27. jún 2018 ubytovania a následnej fakturácie aj dátum narodenia návštevníka. býva najčastejšie vlastné meno osoby, adresu a údaje ako IČO a DIČ). 23. jún 2020 NOVÁČKOVÁ s.r.o., Mandľová 28, 851 10 Bratislava-Jarovce, IČO: meno ( názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO),  25.

Vec:. 18. jún 2019 Za osobné údaje možno považovať aj dátum narodenia či vek. Rovnako aj IČO živnostníka je možné považovať za osobný údaj, nakoľko ide  VEK, s.r.o. v likvidaci, třída 5.

Datum narodenia osoby konajúcej za LN SK2021451960 DIC Predrnet podnikania/Hlavný predmet tinnosti Ostatné odvetvia Divadlo Thália Színház Timobova 3 040 01 Košice 31297862 Osoba konajúca za LN Meno a priezvisko/Funkcia zåroveñ aj spolotník áno a nie D E-mail director thaliaszinha Telefón 055 622 58 67 Zápis v Obchodnom registri Fax Osobný údaj podľa GDPR. S osobnými údajmi a problematikou ich spracúvania sa v dnešnej dobe a každodennom živote zaoberá takmer každý podnikateľ v najrôznejších životných situáciách (monitoring kamerovým systémom, vedenie mzdovej a personálnej agendy, spracúvanie objednávok či reklamácií zákazníkov, vedenie evidencie o pacientoch, poskytovanie reklamných a ICO/ dátum narodenia 33 825 840 Oznaëenie navrhovatel'ov Obchodné meno/ meno a JUDr. Eva Bieliková, ako správca konkurznej podstaty lipadcu Kamil priezvisko Sídlo/ bydlisko a) Názov ulice/verejného priestranstva b) Orientaðné/ súpisné èíslo c) Názov obce e) Stát Braso, nar. 15.07.1979, naposledy bytom 999/23, 82 1 08 Bratislava datum narodenia: rodne cislo:{ trvaly pobyt: 821 06 Bratislava, Bieloruska 6 4. Mgr. Nina Lednicka rodena Lednicka datum narodenia: rodne cislo: i trvaly pobyt: 900 31 Stupava, Janka Kral'a 1000/6 5.

Bydlisko/sídlo organizácie. Ulica a číslo domu. Obec. PSČ . Por, číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu. (sídlo) vlastníka.

signálne zisky
čaká na chybu obnovenia iphone 4005
ikona aplikácie peňaženka estetická ružová
pôvodný obchodný limit na výber hotovosti
robí wells fargo výmenu mien
ako môžem predať bitcoin hotovosť

ICO 00319520 Dátum narodenia (RÖ): V zastúpení: dodávatepom Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoloénost, Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica V zastúpení: Ing. Anna Uhorskaiová, vedúca ZC Vefký Krtíš Adresa pre poštový styk: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoloönost, a.s. a.s. 2021243224 DR-I

04 - Druh pozemku — Druh pozemku sa urtí podra jeho evidencie v katastri nehnuterností. ICO/ Datum narodenia: 47 139 200 DIC:2023761311 ICDPH:nie sme platiterom DPH Spolocnosf je zapisana vObchodnom registri vedenom Okresnym sudom Bratislava I,Oddiel: Sro;vlozka Cislo: 88878/B Variabilny symbol: 14080388 Konstantny symbol: 0308 Datum vystavenia: 3.11.2014 Cislo uctu: 2600473556/8330 IBAN:SK12 8330 0000 0026 0047 3556 SWIFT:FIOZSKBAXXX ICO/ dátum narodenia 47 701 056 Oznaëenie navrhovatel'ov Obchodné meno/ meno a ALTERNATÍVA, s.r.o. riezvisko Sídlo/ bydlisko Kossúthovo nám.

ICO/dátum narodenia Výška vkladu/Splatené Poznámka Obchodné menol meno a riezvisko Sídlo/ bydlisko ICO/ dátum narodenia Poznámka Del'ba zisku (právo na hospodársky prospech) B.D.B. s.r.o. Budatínska 63/19, 851 06 Bratislava -mestská East Petržalka 35 761 938 2.500 Eur Spolo¿ník, ktorý má 50 % podiel na - základnom imaní PVS

Osvedčenie o daňovom domicile: Osobné identifikačné číslo (DIČ Dátum narodenia / ICO Adresa trvalého pobytu / sídlo Dátum kontroly Adresa / sídlo miesta výkonu kontroly na mobilnom pracovisku: videncie ýoziði KO Druh vozidla / kategória .

IČO:. Dátum narodenia / IČO : V Rohovciach dňa : Obec Rohovce,. Obecný úrad. 930 30 Rohovce č. 164. Vec : Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zák. č.